Pigment & Resin Technology  - Literati Award Winners 2022 

Pigment & Resin Technology

We are pleased to announce our 2022 Literati Award winners.

Outstanding Paper
Separation and purification of flavonoids from polygonum cuspidatum using macroporous adsorption resin
Xiaoyan Zhang, Runtian Wang, Yingyu Zhao, Jun Zhang, Boyuan Zhang, Zhengcan Chen, Pu Liu, Zhenbin Chen, Chunli Liu, Xiaoming Li

Outstanding Reviewers
Haibao Lu
Behnam Seyyedi
Zhenhua Gao