Marine Economics and Management - Literati Award Winners 2021

Marine Economics and Management

We are pleased to announce our 2021 Literati Award winners.

Outstanding Paper
Relationships between two kinds of MSP in China
Honghao Tang, Qi Yue, Chen Wang, Lingling Zhou, Jing Yu, Wen Wu, Ruoyan Feng, Chen Ma

Outstanding Reviewer
Wang Lihong