Thank you to the 2021 Reviewers of Journal of Contemporary Marketing Science

Journal of Contemporary Marketing Science

The publishing and editorial teams would like to thank the following, for their invaluable service as 2021 reviewers for this journal. We are very grateful for the contributions made. With their help, the journal has been able to publish such high-quality articles: 

Huang, Jing
Li, Qing
Li, Shihao
Li, Xiaoling
Liu, Wei
Ma, Xianglin
Qian, Liping
Wang, Tao
Wang, Wangshuai
Wang, Xiaoyu
Wang, Xuehua
Yao, Tang
Zhang, Chenghu
Zhang, Chubing
Zhang, Yang